مشاوره رایگان 021 - 49254

Sangoma (سنگوما )

Sangoma digital Gateway Vega 100 -1E1

گیت وی سنگوما Sangoma digital Gateway Vega 100 -1E1 یک پورت E1

Sangoma digital Gateway Vega 200 -2E1

گیت وی سنگوما Sangoma digital Gateway Vega 200 -2E1 2 پورت E1

Sangoma Gateway Vega 400 -4E1

گیت وی Sangoma Gateway Vega 400 -4E1 4 پورت E1

Sangoma Vega 50 Gateway-2FXO-8FXS

Sangoma Vega 50 Gateway VS0113 2پورت FXO 8پورت FXS